תנאי שימוש

מובהר בזאת כי "עולם הדפוס" אינם מספקים שירותים כלשהם אלא מקצים קישור באמצעות אתר תומך ו/או אפליקציה המאפשרים קישור עסקי בין הלקוחות לבין ספקי השירות.

מובהר כי "עולם הדפוס" אינם מעורבים במישרין או בעקיפין, בשירות ו/או בעסקה אשר נערכת במישרין בין הלקוח לבין ספק השירות. כחלק מהשירות תינתן ללקוח אפשרות להזמין את ספק השירות בחלון זמן מסוים, כפי שיוצע לו על ידי האתר. מובהר כי עמידה בלוחות הזמנים הנה באחריות ספק השירות בלבד ו"עולם הדפוס" לא יישאו בכל אחריות עקב עיכוב במתן השירות או המוצרים שנרכשו מאת הספק מכל סיבה שהיא.

מובהר כי "עולם הדפוס" עושים כל שלאל ידם על מנת לספק מידע מדויק על המוצרים המוצגים באתר. יחד עם זאת מובהר, כי "עולם הדפוס" מתבססים על נתונים אשר בחלקם נמסרים על ידי ספקי השירות ועל כן אין ל-"עולם הדפוס" את מלוא המידע והשליטה. מובהר לכן, כי "עולם הדפוס" אינם מתחייבים כי המידע אשר נמסר באמצעות האפליקציה הנו שלם ומדויק ונטול שגיאות.

עולם הדפוס